Contracten

Heeft u vragen? Bel ons vrijblijvend op het nummer +32 (0)2 892 8088

Waarom samenwerken met CALYSTA voor uw contracten?

Bij CALYSTA passen we een basisprincipe toe op alle contracten die we opstellen: ze moeten natuurlijk wettelijk bindend zijn, maar ook gemakkelijk te begrijpen zijn door diegene die ze moeten toepassen.

Ze waarborgen een geldige bescherming en vormen tegelijkertijd een communicatiehulpmiddel dat erop gericht is de partijen te begeleiden  en de implementatie van het contract mogelijk te maken. Onze contracten zijn instrumenten die zijn afgestemd op de realiteiten van uw bedrijf. Ze worden opgesteld op een duidelijke en eenvoudige manier, met behulp van duidelijke taal en ze vermijden complexe juridische concepten die verder niet worden uitgelegd of verhelderd.

Het dienstenaanbod van CALYSTA bestaat uit het opstellen en nakijken van een uitgebreide waaier aan contracten. Contracten die rechtstreeks verband houden met intellectuele eigendomsrechten (zoals overdrachten en licenties van IP-rechten) maken vanzelfsprekend onderdeel uit van onze kernactiviteiten. We bieden echter ook ontwerp- en revisiediensten voor andere soorten contracten, zoals contracten met betrekking tot franchising, distributie, de levering van producten en diensten en geheimhoudingsovereenkomsten.

We zijn ervan overtuigd dat contracten die met onze hulp worden opgesteld, een openbaring voor uw bedrijfsteam zullen zijn, en menen dat u verbaasd zult zijn over hoe efficiënt ze kunnen zijn bij het bereiken van uw bedrijfsdoelstellingen.

Onze expertise 

Samenwerkings- of ontwikkelingsovereenkomst 

Een samenwerkings- of ontwikkelingsovereenkomst bepaalt de voorwaarden van de samenwerking tussen twee of meer partijen die gezamenlijk een nieuw product, een nieuwe technologie of een nieuw proces wensen te ontwikkelen. 

Doorgaans bepaalt een samenwerkings- of ontwikkelingsovereenkomst welke taken elke partij in het kader van de samenwerking zal uitvoeren. Wanneer je zulke overeenkomst aangaat, is het belangrijk om niet te vergeten ook afspraken te maken omtrent de betrokken Intellectuele Eigendom. Belangrijke IP gerelateerde vragen die in een samenwerkings- of ontwikkelingsovereenkomst aan bod kunnen komen zijn: Hoe omschrijf je de Intellectuele Eigendom die je verwacht te creëren door de samenwerking? Wie wordt de eigenaar van de Intellectuele Eigendom die ontstaat door de samenwerking? Wat gebeurt er met de reeds bestaande Intellectuele Eigendom van elk van de  partijen die deelneemt aan de samenwerking? Moet de ene partij een licentie verlenen aan de andere partij om een bepaald product of een bepaalde technologie te kunnen ontwikkelen? Hoe zal de Intellectuele Eigendom die voortvloeit uit de samenwerking worden beschermd: wordt deze informatie behouden als een bedrijfsgeheim of zal je een octrooi, een merk of een model aanvragenWie is verantwoordelijk voor het indienen en behandelen van dergelijke aanvragen en wie draagt de kosten hiervan? 

Distributie overeenkomsten en leveringsovereenkomst 

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een partij die bepaalde goederen levert en een partij die deze goederen verdeelt of doorverkoopt. Een leveringsovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier (een fabrikant of groothandelaar) en een afnemer, waarin de voorwaarden van de levering en aankoop van bepaalde goederen wordt vastgelegdIn een distributie- of leveringsovereenkomst is het belangrijk om nauwkeurig te omschrijven van welke Intellectuele Eigendomsrechten – zoals handelsnamen en merken – de distributeur, wederverkoper of afnemer, gebruik mag maken. 

Dienstenovereenkomst 

Een dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee personen of ondernemingen waarbij de ene partij er zich ertoe verbindt bepaalde diensten te verlenen aan de andere partij.  

Er zijn verschillende soorten dienstverleningsovereenkomsten: een Algemene dienstverleningsovereenkomst (bijvoorbeeld: een overeenkomst tussen een aannemer en de bedrijfseigenaar over het verlenen van diensten zoals tuinonderhoud en reparaties); een Consultancy overeenkomst (bijvoorbeeld: een overeenkomst tussen een consultant en een klant waarin de voorwaarden worden vastgesteld met betrekking tot het soort consultancydiensten die de consultant zal verlenen); en vele andere varianten. 

In het algemeen moet een dienstenovereenkomst de volgende elementen bevatten:

  1. een beschrijving van de te verlenen diensten, en de frequentie van de dienstverlening; 
  2. een vermelding van de personen of type dienstverleners die de diensten zullen uitvoeren; 
  3. indien van toepassing, de tijdstippen waarop er een controle of supervisie wordt uitgevoerd op de dienstverlening en/of op het (on)afgewerkt product; 
  4. de vergoeding die betaald moet worden voor de dienstverlener. 

Overeenkomsten inzake materiaaloverdracht (MTA) 

Een MTA (Material Transfer Agreement) of een overeenkomst inzake materiaaloverdracht is een overeenkomst die de overdracht regelt tussen wetenschappers, universiteiten of andere entiteiten van biologische materialen, waarbij de ontvanger van deze materialen deze zal gebruiken in zijn eigen onderzoek en wetenschappelijke testen. Een MTA bepaalt de rechten en plichten van zowel de partij die de biologische materialen aanlevert als de ontvanger van deze materialen en legt vast aan wie de rechten zullen toekomen op eventuele derivaten, afgeleiden of gemodificeerde materialen doe voortkomen uit de aangeleverde biologische materialen. 

Productie overeenkomst 

Een productie overeenkomst is een overeenkomst tussen verschillende partijen over de productie en verkoop van bepaalde goederen. Een productie overeenkomst bepaalt onder meer de eigenschappen van de te produceren goederen, de hoeveelheid goederen die moet worden geproduceerd, de prijs van deze goederen en betalingsvoorwaarden die moeten worden gerespecteerd. Een productieovereenkomst legt vaak de verplichting op aan de koper om een minimum aantal goederen per tijdseenheid af te nemen en bepaalt wie de risico’s draagt ingeval van beschadiging of verlies van de goederen.   

Open-source licenties 

Een Open-source licentie is een licentie die de licentienemer de mogelijkheid geeft de broncode, de “blueprint” of het ontwerp van computer software te gebruiken, aan te passen of te delen met derden, onder strikte voorwaarden. De Open-source licentie vermeldt wat licentienemers wel en niet mogen doen met de software(componenten) en geeft hen de mogelijkheid om de software te gebruiken, te verbeteren en aan te passen aan bepaalde specifieke noden. 

Co-existentie overeenkomst 

In de snel veranderende en druk bevolkte bedrijfswereld is het te verwachten dat verschillende bedrijven dezelfde naam of hetzelfde teken of logo gebruiken om hun producten of diensten aan de man te brengen.  

Een co-existentie overeenkomst kan aangewezen zijn wanneer twee ondernemingen een gelijkaardig logo of merk gebruiken om een product of dienst op de markt te brengen, zonder dat zij elkaar daardoor hinderen. Door het sluiten van een coexistentie overeenkomst, waarin beide ondernemingen elkaars rechten erkennen en afspraken maken over de voorwaarden waaronder zij samen op de markt mogen bestaan, kunnen ze eerechtszaak en eventuele toekomstige geschillen vermijden 

Als u een merkhouder bent en u wordt geconfronteerd met een latere merkaanvraag die lijkt op uw merk, dan zijn er verschillende acties die u kunt ondernemen. Eén mogelijkheid is het instellen van een oppositie. Wanneer beide merken echter niet al te veel op elkaar lijken of wanneer de activiteiten van de aanvrager van het latere merk voldoende verschillen van de uwe, kan het de moeite waard zijn om te trachten een co-existentie overeenkomst te sluiten. Op die manier kunt u kostelijke oppositieprocedures vermijden en het risico op toekomstige merkgeschillen tot een minimum beperken. 

Hoewel co-existentieovereenkomsten vooral worden gesloten tussen merkhouders, kunnen co-existentieovereenkomsten ook betrekking hebben op handelsnamen, auteursrechten en modelrechten. 

Geheimhoudingsovereenkomst  

In een geheimhoudingsovereenkomst (of non-disclosure agreement) spreken de partijen af dat ze bepaalde vertrouwelijke informatie geheim zullen houden en niet aan de buitenwereld bekend zullen maken. Een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst stelt de partijen in staat hun Intellectuele Eigendom en andere vertrouwelijke informatie te delen met andere partijenwaarmee ze een samenwerking willen aangaan, zonder dat dit het vertrouwelijk karakter van de informatie in gevaar brengt. 

Het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst is aan te raden in elke situatie waarin u vertrouwelijke informatie met anderen moet delen: bijvoorbeeld wanneer u onderhandelt met derden om een licentieovereenkomst te sluiten of wanneer u samenwerkt met derden aan een R&D project. 

Niet-concurrentie overeenkomsten 

Een niet-concurrentieovereenkomst is een overeenkomst die een werknemer, een consultent of een onderaannemer belet om voor een concurrent van zijn eigen werkgever of opdrachtgever te gaan werken of om zelf concurrerende activiteiten op te starten. Niet-concurrentieovereenkomsten of niet-concurrentiebedingen kunnen een nuttig instrument zijn om handelsgeheimen en knowhow te beschermen, aangezien zulke overeenkomsten voorkomen dat een (voormalige) werknemer gevoelige informatie meedeelt aan een concurrerende onderneming, of gevoelige informatie gebruikt om zelf concurrentie te voeren. 

Niet-concurrentiebedingen moeten eerlijk en billijk zijn om juridisch bindend te zijn. Het is dus van groot belang juridisch advies in te winnen wanneer u een niet-concurrentieovereenkomst wil opleggen aan uw werknemers of medewerkersAandachtspunten bij het opstellen van zulke overeenkomst zijn: Hoe lang na beëindiging van een arbeidsovereenkomst kunt u voorkomen dat een ex-werknemer voor een concurrent gaat werken? Op welk grondgebied kunt u een ex-werknemer beletten voor uw concurrent te werken? Enz. 

Intellectuele Eigendom clausules in arbeidsovereenkomsten 

Afhankelijk van de activiteiten van de werknemer kan het nodig zijn om een IP clausule op te nemen in zijn of haar arbeidsovereenkomst. Wanneer uw werknemer intellectueel werk verricht, kan de vraag rijzen wie de eigenaar wordt van de Intellectuele Eigendom die de werknemer creëert en of er hierdoor een bijkomende vergoeding verschuldigd is aan deze werknemer. Het antwoord op deze vragen zal afhangen van de soort IP die uw werknemer creëert (gaat het om auteursrecht, model, octrooi, software,…?) en de IP clausuledie werden opgenomen in zijn of haar arbeidsovereenkomst. Om geschillen en onvoorziene juridische problemen te vermijden, is het raadzaam een IP specialist te raadplegen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst met betrekking tot intellectuele arbeid. 

Due diligence en Intellectuele Eigendomsrechten bij overnames en fusies  

Een due diligence onderzoek van Intellectuele Eigendomsrechten bij een fusie of overname is in wezen een onderzoek naar welke Intellectuele Eigendom de betrokken ondernemingen bezitten, wat de waarde is van deze Intellectuele Eigendom en of deze Intellectuele Eigendom al dan niet onderhevig zijn aan bepaalde licentiecontracten. Doorgaans wordt zulk onderzoek uitgevoerd in opdracht van potentiële kopers van een over te nemen onderneming. 

Websites: Privacy verklaringen, Algemene voorwaarden en Gegevensverwerkingsovereenkomsten 

Een privacyverklaring op een website legt uit aan de website bezoekers hoe de websitebeheerder de persoonsgegevens van de bezoekers verzamelt, opslaat en beschermt. Elke website die gegevens van zijn gebruikers verzamelt, moet een privacybeleid hebben en deze meedelen aan de websitegebruikers via een privacyverklaring. 

De Algemene Voorwaarden op een website bepalen de voorwaarden waaraan websitebezoekers moeten voldoen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website. Het vermelden van Algemene Voorwaarden op uw website is belangrijk, omdat het een manier is om het gebruik van uw website te reguleren, uw aansprakelijkheid te beperken en ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle toepasselijke privacywetgeving. Verder kan u uw Intellectuele Eigendom beschermen door aan de Algemene Voorwaarden op uw website een clausule toe te voegen die het gebruik van uw Intellectuele Eigendom aan banden legt. 

Een gegevensverwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een gegevens verwerkingsverantwoordelijke (meestal de websiteeigenaar) en een gegevensverwerker (een derde partij die namens de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt). Om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de GDPR) te voldoen, moet een website-eigenaar (de gegevensverzamelaar) een gegevensverwerkingsovereenkomst sluiten met alle partijen die namens hem als gegevensverwerker optreden. 

Heeft u vragen? Bel ons vrijblijvend op het nummer +32 (0)2 892 8088

 

Onze Diensten

CAL_Patent_Brevet

Octrooien

CAL_R

Merken

CAL_Modele

Modellen

CAL_Audit

Due diligence – Audit

CAL_Landscaping

Het in kaart brengen van de IP-omgeving

CAL_Contracts

Contracten

CAL_Decision_Tree

Ontwikkelen van slimme processen voor het melden van uitvindingen

CAL_Guidelines

Implementatie van richtlijnen voor het beheer van IP

CAL_Trade_Secret

Bedrijfsgeheimen

CAL_Guidelines

IP Strategie

CAL_Ranking

Ranking / Scoring van IP-Portfolio

CAL_Valo_Interco

Valorisatie door middel van structurering tussen bedrijven

CAL_Valuation

Valorisatie van IP